Przetarg

Regulamin Przetargowy

Spółka GRUPPO TRADE SERVICE – POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaprasza oferentów do składania ofert w postępowaniu przetargowym, w celu wyboru partnerów biznesowych, którzy jako podwykonawcy Spółki będą realizować czynności wsparcia sprzedaży i outsourcingu pracowników w obiektach handlowych zlokalizowanych na trenie poszczególnych województw.
Ustala się następujące warunki postępowania przetargowego:

 1. Zakres usług, które na zlecenie Spółki mają być wykonywane przez partnerów biznesowych:
  • a. merchandising,
  • b. promocje i degustacje,
  • c. outsourcing przedstawicieli i pracowników,
  • d. badania rynkowe realizowane przez pracowników partnera biznesowego.
 2. Przetarg odbywać się będzie na podstawie elektronicznych ofert, składanych przez oferentów wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej http://przetarg.gruppotradeservice.pl
 3. Oferent przystępując do przetargu potwierdza gotowość rozpoczęcia współpracy ze Spółką od dnia podpisania umowy o współpracy. Warunki współpracy zostaną określone między stronami w udostępnionym oferentowi projekcie umowy o współpracy.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu zlecanych usług oraz do zawarcia umowy z jednym lub wieloma oferentami wyłonionymi w drodze przetargu, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu usług wymienionych w niniejszym regulaminie.
 5. Oferent składając ofertę musi zapewnić, że dokładna identyfikacja firmy oferenta oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta w zakresie niniejszego postępowania ofertowego znajdą się na przekazanych dokumentach. Dokumenty składane w formie elektronicznej muszą posiadać podpis osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta oraz nazwę/logo oferenta przynajmniej na pierwszej stronie oferty.
 6. Składana oferta powinna zawierać następujące elementy:
  • aktualną informację odpowiadającą odpisowi z rejestru przedsiębiorców lub w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, aktualny wypis z CEiDG,
  • ewentualne referencje lub listy polecające,
  • oświadczenie oferenta o posiadaniu doświadczenia i niezbędnego zaplecza organizacyjno-technicznego do realizacji usług (supervising, nadzór przedstawicieli regionalnych etc.),
  • oświadczenie o ilości zatrudnionych przez oferenta pracowników oraz formie ich zatrudniania,
  • wskazanie ilości osób proponowanych do współpracy ze Spółką oraz obszaru, na jakim osoby te będą mogły wykonywać zlecone usługi,
  • oświadczenie o posiadaniu wpisu de rejestru agencji pracy tymczasowej (o ile firma posiada taki wpis), oświadczenie o stosowanych systemach informatycznych lub gotowości ich implementacji, oraz
  • oświadczenie o sytuacji finansowej zapewniającej prawidłową realizację zlecanych przez Spółkę usług,
  • proponowane wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług obliczone w formie ryczałtu netto/brutto za punkt handlowych albo stawki netto/brutto za godzinę świadczonych usług,
  • akceptacja warunków płatności określonych przez Spółkę.
 7. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, z wybranymi podmiotami zostanie przeprowadzone spotkanie, na którym zostaną zaprezentowane przez Oferentów możliwości techniczne i organizacyjne ich firm i zostanie podjęta decyzja o wyborze wykonawcy Systemu.
 8. Oferty przetargowe muszą być przesłane do dnia 23 grudnia 2016.
 9. Dokumentacja w formie elektronicznej składana przez oferenta musi być sporządzona w formatach MS Office wersja 98 lub późniejsza.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania zamknięcia procesu wyboru oferenta i odstąpienia od negocjacji, bez podania przyczyn.
 11. Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia bez rozpatrywania ofert złożonych po terminie.
 12. Spółka zastrzega sobie prawo do ponownego rozpisania oferty przetargowej, gdy w czasie negocjacji wybrany oferent nie podpisze umowy lub też wycofa się przetargu. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółki lub jakiejkolwiek spółki zależnej należącej do Grupy Kapitałowej ASM GROUP.
 13. W trakcie rozpatrywania ofert, Spółka ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące oferty na adres e-mail wskazany przez oferenta. Wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania zostaną przesłane drogą mailową.
 14. Spółka zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania przez oferenta, bez podania przyczyn.
 15. Wyboru partnera lub partnerów biznesowych dokonuje powołany w tym celu zespół oceniający po stronie Spółki. Wybór partnera biznesowego zostanie dokonany wyłącznie na podstawie oceny złożonych ofert, w oparciu o zaproponowane stawki wynagrodzenia, rekomendacje oraz ocenę potencjału oferenta. Istotnym elementem wyboru partnera biznesowego będzie także jego doświadczenie na rynku wsparcia sprzedaży. Za najlepszą zostanie uznana oferta, której ocena przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów zdefiniowanych w stosunku do określonego zakresu usług, które mają być świadczone przez partnera biznesowego oraz ceny zaproponowanej przez oferenta.
 16. Spółka niezwłocznie powiadomi oferentów w formie wiadomości e-mail o wyniku postępowania ofertowego i wyborze partnera biznesowego albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.

Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji otrzymanych od Spółki w związku z postępowaniem przetargowym, jako poufnych. Informacje dotyczące faktu zaproszenia oferenta do udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane przez Spółkę jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody oferenta na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji.

Masz Pytania?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym!

Email: biuro@gruppotradeservice.pl

Telefon: +48 (22) 829 94 80

Faks: +48 (22) 829 94 81

Zapisz się już dzisiaj i otrzymuj najnowsze informacje

Newsletter

Nie znaleziono żadnych pól.